Görevlerimiz

Ticaret İl Müdürlüğünün görevleri :
 a) Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında bulunacak Bakanlık temsilcilerini görevlendirmek, genel kurul toplantı tutanak ve belgelerini incelemek, noksanlıklarını tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek, bu bilgilerden Bakanlıkça belirlenecek olanları Merkezi Sicil Sistemine aktarmak.
 
 b) Toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle işbirliği yapmak, toptancı halleri ve pazar yerlerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 
 c) Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme ve denetim yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere denetim sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek.
 ç) Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri, Hal Hakem Heyeti üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını Hal Kayıt Sistemine aktarmak, Hal Hakem Heyeti kuruluş işlemleri ve sekretarya hizmetleri ile diğer işlemleri yürütmek.
 
d.Üreticilerce kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü belgesi vermek, iptal etmek.
e.Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde defter ve belgeleri onaylamak, Bakanlığın talimatı üzerine lisanslı depolar, yetkili sınırlandırıcılar ve referans yetkili sınırlandırıcılar nezdinde incelemelerde bulunmak, lisanslı depoculuk ve umumi mağazacılığa ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
f.Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak.
 
g)  Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsalarına ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yürütmek.
ğ) Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını özendirici ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak.
 h) Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.
ı) İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
 i) Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek, tüketicinin korunması mevzuatını tanıtmak ve gerçekleşen değişiklikleri duyurmak.
 j) Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında yahut ürün piyasada iken güvenli olup olmadığını denetlemek, güvensiz olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakanlığın talimatı doğrultusunda ve ilgili mevzuat dikkate alınarak gerekli idari tedbirleri almak ve yaptırım uygulanmasını sağlamak.
 k) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile ilgili bilgi, belge ve periyodik raporlan düzenli olarak hazırlayarak Bakanlığa göndermek.
 1) Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek.
 m) Esnaf ve Sanatkâr odalarının kuruluş taleplerini incelemek ve kuruluş belgelerini Bakanlığa göndermek.
 n) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il bazında esnaf ve sanatkâr işletmelerine  ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, AR-GE, istihdam, enerji ve benzeri ekonomik faaliyet bilgi ve verileri ile esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.
 o) Esnaf ve sanatkârların iç ve dış pazar imkânlarını araştırmak, her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.
 ö) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, esnaf ve sanatkârların rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yenilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde ve tezgâh temini amaçlarıyla desteklenmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.
 p) Esnaf ve sanatkârlara ilişkin belirlenen politika, ilke, hedef ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.
 r) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 47 nci maddesi çerçevesinde genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yerine getirmek.
 s) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 64 üncü maddesine göre il ve ilçelerde oluşturulacak mutabakat komitelerinin almış olduğu kararlan Bakanlığa bildirmek.
ş) Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde, kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla eğitim ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
 t) Kooperatifler ve üst kuruluşlarına yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürlerinin mal bildirimi ile ilgili işlemleri yürütmek.
 u) Kooperatif girişimlerini özendirici ve destekleyici çalışmalar yapmak, belirlenen politika ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, sonuçlarını Bakanlığa bildirmek.
 ü) Kooperatiflerin genel kurul toplantılarına temsilci görevlendirmek, genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yürütmek, kanun ve ana sözleşmesinde belirtilen süre içinde genel kurul toplantılarını yapmayan kooperatif ve üst kuruluşları yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmak, diğer kuruluşları uyarmak ve Bakanlığa bildirmek.
 v) Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde, kooperatif kuruluşlarına ve ana sözleşme değişikliklerine izin vermek, izin verilen kooperatiflerle ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlığa bildirmek, kooperatiflerin kuruluş ve işleyişleri ile ilgili her türlü dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
 y) Bakanlığın talimatı üzerine, kooperatifçilik konusunda ve kooperatiflerin faaliyet alanlarına ilişkin konularda AR-GE çalışmaları yürütmek, araştırmalar yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemine ilişkin görevleri yerine getirmek.
 z) Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kooperatiflerin desteklenmesine ilişkin proje tekliflerini almak, Bakanlıkça desteklenen veya kredi ile finanse edilen projelerin uygulamasını izlemek ve denetlemek, bu çalışmaların sonuçlarını Bakanlığa iletmek.
 aa) Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikâyetlerle, kooperatifler ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ve organlarında görevli bulunanlar hakkında ileri sürülen şikâyetlere ilişkin olarak bu kuruluşların işlem, hesap ve varlıklarını, doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek ve sonuçlarını rapor halinde Bakanlığa bildirmek, bu incelemeler için personel belirlemek ve bu personelin yetişmesini sağlamak.
 bb) Şirketler, kooperatif ve üst kuruluşlar ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek.
 cc) Mevzuatta öngörülen veya Bakanlıkça talep edilen raporları süresi içinde düzenlemek ve defterleri tutmak.
 çç) Bakanlık ile diğer kamu, meslek ya da özel kuruluşlar arasında yapılan protokol, anlaşma veya yetki devri kapsamında Bakanlıkça verilecek hizmetler ve görevleri yerine getirmek; görev alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve mahalli idarelerle işbirliği yapmak.
 dd) Bakanlık bilgi ve iletişim sistemleri ile entegre il müdürlüğü bilgi ve iletişim sisteminin kurulmasını ve Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde işletilmesi ve kullanılmasını sağlamak.
 ee) İl Müdürlüğünün yıllık Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak ve süresi içerisinde Sayıştay Başkanlığına göndermek.
 ff) Bakanlığın Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelinin hazırlanması amacıyla İl Müdürlüğüne bağlı harcama birimlerinin taşınır hesaplarını konsolide etmek.
 gg) 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Yönetmelik hükümlerince taşınmaz alımı, satımı ve kiralaması ile tapu işlemlerine aracılık eden taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren işletmelere Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi vermek ve aynı kanun kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapan galerilere İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Yetki Belgesi vermek.
 
hh) 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında; Tarım alanlarının imar planı değişikliği ile ticari amaçla kullanılabilmesine yönelik Bakanlığımızın uygun görüşü alınarak ve İl Müdürlüğümüzce gerekli inceleme yapılarak Kamu yararı kararı vermek.
 
ıı) Bakanlık ve Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.
 
 

MUĞLA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARDI ÇİZELGESİ


 

 
SIRA NO
 
 
HİZMETİN ADI
 
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ              (EN GEÇ)
 
 
 
1
KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ 1-Kuruluş Başvuru Dilekçesi,
2-İl Müdürlüğümüze ait mugla.ticaret.gov.tr adresinden indirilecek  6 adet ana sözleşme (Anasözleşmelerin alt kısımları kurucu ortaklarca imzalanacak, 2  adedi Noter Tasdikli  4  adedi tasdikten sonra fotokopi ile çoğaltılmış olarak )
3-Genel Durum Bildirim Formu.
4- Kooperatifin türüne göre mugla.ticaret.gov.tr adresinde yer alan diğer belgeler
NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE
 
 
 
1 SAAT
2 KOOPERATİF ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ 1-Anasözleşme Değişikliği Başvuru Dilekçesi
2-Gerekçeli Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli)
3- Anasözleşme Değişiklik Metni (Eski ve Yeni Hali 6 Adet)
4 Kuruluş İlanın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
5-İmza Sirküleri
6-Yürürlükteki Anasözleşmenin Bir Örneği
7-Kooperatif ve Üst Kuruluşları Bilgi Formu
NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE
1 Gün
 
 
 
 
 
3
KOOPERATİF GENEL KURUL TOPLANTILARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ
İŞLEMLERİ
1-Dilekçe
2-Çağrı İçin Alınan Kararın Örneği,
3-Çağrıyı Yapanların Yetkili Olduklarını Gösterir Belge,
4-Toplantı Gündemi,
5-Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme Harcı için Defterdarlık Vezne Alındısı,
   (2019 yılı için Mesai İçi: 51,50 TL.     Mesai Dışı: 103,00 TL.)
Not:   Başvurularda belgelerin incelenmesi sonucu eksikliklerin tamamlanması istenilmesine rağmen herhangi bir belge eksikliği halinde veya 15 günlük süreye uyulmadan (Toplantının Kooperatifler Kanunun 47.maddesine  göre tüm üyelerin katılımı ile yapılacak olması halinde  başvuru için 15 günlük süre aranmaz.) yapılan başvurularda müracaat usulüne uygun yapılmış sayılmayacak ve temsilci görevlendirilmeyecektir.
NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE
 
 
 
 
 
 
 
 
1 SAAT
 
 
4
KOOPERATİFLERLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMESİ İŞLEMLERİ  
1-Dilekçe
(Kooperatif üyesi yada temsile yetkili olduğunu belirtir resmi bir belge sunamayanlara herhangi bir belge verilmez.)
NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE
 
 
 
1 SAAT
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
ŞİRKET GENEL KURULLARINA TEMSİLCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İŞLEMLERİ
 
1-Dilekçe,
2-Genel Kurulu Toplantıya Çağıran Organın Kararının Noter Tasdikli,  
   Örneği, (Yönetim Kurulu Kararı  imza sirküleri eklenmesi halinde   
     Yönetim Kurulu üyelerince de tasdikli olarak getirilebilir.)
3-Toplantı Gündemi,
4-Dilekçeyi İmzalayan veya İmzalayanların İmza Sirküleri,
5-Toplantıya ait İlanların Yayımlandığı Gazeteler, (Toplantı, Türk Ticaret
    Kanunu Md. 416 ya göre % 100 katılımla itirazsız, ilansız yapılacak ise
    istenmez)
6-Genel Kurulu Toplantıya Çağıran Organın Göreve Seçildiklerini Gösterir
   Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
7-Temsilci Ücretinin Yatırıldığına İlişkin  Banka Dekontu
    Vakıfbank Muğla Şubesi İBAN : TR85 0001 5001 5800 7302 7985 15
    (Hafta İçi: 154,80 TL   Hafta Sonu: 206,40 TL.)           
 NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 SAAT
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ
1-Dilekçe
2-Şikayete İlişkin Sözleşme, Garanti Belgesi, Fatura vb. Belgeler,
     
ÖNEMLİ NOT:
Şikayetlerin Tüketicinin Mal veya Hizmeti Satın Aldığı veya İkametgahının bulunduğu yerde kurulu bulunan  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına yapılacaktır. 5.650,00 TL. tutarındaki tüketici şikayeti başvuruları Kaymakamlıklardaki İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine,  5.650.00 TL nin üzerinde, 8.480,00 TL nın altındaki şikayetler  İl Tüketici Hakem Heyetine , (Tüketicinin Mal veya Hizmeti Satın Aldığı veya İkametgahının bulunduğu yer gözetilmeksizin) 8.480,00 TL nın üzerindeki  başvurular ise Tüketici Mahkemesince görüşülerek karara bağlanmaktadır.
NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE
 
 
 
 
 
 
3 AY
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
KAPIDAN SATIŞ YETKİ BELGESİ VERİLMESİ İŞLEMLERİ
 
1-Dilekçe,
2-Sözleşme Örneği,
3-Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen
   örneğe uygun Kapıdan Satış Yetki Belgesi (3 Adet),
4-Ticaret Sicil Tasdiknamesinin Bir Sureti,
5-Satıcı veya Sağlayıcıyı Temsil Etmeye Yetkili Olanların Noter Onaylı İmza 
    Sirküleri,
6-Satıcı veya Sağlayıcının Ticari Faaliyet Alanını ve Kuruluşunu Gösteren
   Ticaret Sicil Gazetesi,
7-Gerektiğinde Firmanın veya Şahsın Çalışma Alanına Belirleyen Belgeler,  
   (Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levha Fotokopisi, İşyeri Açma ve Çalışma
   Ruhsat Fotokopisi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi)
 
NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 GÜN
 
 
8
 
PİYASA DENETİMİ VE GÖZETİMİ
İŞLEMLERİ
 
 
1-Dilekçe,
2-Ürüne ait Fatura veya Fiş vb. belgeler
 
NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE
 
 
 
 
7 GÜN
9  
COKEY NUMARASI VERİLMESİ İŞLEMLERİ
 
 
1-Dilekçe
2-İnternetten yapılan başvuru çıktısı,
(htpp:bim.gumruk.gov.tr/temp/SirketEklemeTalep.aspx)
3-Vergi Levhası Fotokopisi,
4-İmza Sirküleri Fotokopisi,
5-Şirketin Kuruluş ve En son yayımlanan Ticaret Sicil Gazete Fotokopileri.
 
NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE
 
 
 
 
2 SAAT
10 HAL KAYIT İŞLEMLERİ  
1- Eksik belge ile kayıt yapılmayacaktır. Müracaat tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmemiş belgeler kabul edilmeyecektir
2- Birden fazla sıfatı bulunanların kaydında, her bir sıfatı için ayrı başvuru formu alınacaktır. Yeni sıfat kaydında, daha önceden alınan belgeler tekrar istenilmeyecektir.
3- Diğer kişilerin kaydında, bu kişilerin yalnızca bu başlık altındaki işlerle iştigal etmeleri hususuna dikkat edilecektir.
4- Gerçek kişilerde bizzat kendisi veya vekâlet verdiği kişiler tarafından, tüzel kişilerde ise yetkili temsilcisi tarafından yapılmayan kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.
5- Sisteme kaydolanlara Sistem tarafından üretilen kullanıcı adı ve şifresi verilecektir. 
NOT : Hal Kayıt İşlemleri için istenen belgeler mugla.ticaret.gov.tr adresinde yer almaktadır.
 
NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE
 
 
 
 
 
 
 
2 SAAT
12 HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ  
1-Dilekçe
2-Uyuşmazlığa konu olan fatura, fiş, müstahsil makbuzu vb. belgeler
NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE
 
 
13 TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ 1-Oda kayıt belgesi
2- Vergi kaydı
3- Mesleki yeterlilik belgesi
NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE TTBS SİSTEMİNE YÜKLENMESİ HALİNDE
10 GÜN
14 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ YETKİ BELGESİ 1-Oda kayıt belgesi
2- Vergi kaydı
3- Mesleki yeterlilik belgesi
NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE İETTS SİSTEMİNE YÜKLENMESİ HALİNDE
10 GÜN
15 KAMU YARARI KARARI
  1. Fizibilite raporu
  2. Yerin tapusu
  3. Toprak koruma kurumu kararı
  4. Dilekçe
NOT: YUKARIDAKİ EVRAKLARIN EKSİKSİSZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMASI HALİNDE BAKANLIĞIN UYGUN GÖRÜŞÜ ALINARAK
1 AY

 
İl Müdürlüğümüzce verilen hizmetlere ilişkin Başvuru Formları ile Dilekçe örneklerine İl Müdürlüğümüzün mugla.ticaret.gov.tr adresinde yer verilmiştir.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri    : Muğla Ticaret İl Müdürlüğü                               İkinci Müracaat Yeri          : Muğla Valiliği
İsim                            : Mehmet DEMİRTAŞ                                           İsim                                        : Turgut ÇELENKOĞLU
Ünvanı                      : İl Müdür V.                                                             Ünvanı                                  : Vali Yardımcısı
Adres                        : İnönü Cad. No 11/C  Kat 2 / MUĞLA               Adres                                      : Valilik Hizmet Binası / MUĞLA
Telefon                     : 0.252.212 12 44                                                  Telefon                                 : 0.252.214 94 07
Faks                          : 0.252.212 12 43                                                  Faks                                      : 0252 214 31 88
E-Posta                    : mugla.tim@ticaret.gov.tr                                         E-Posta                                 :